051-55-33-400 | EMAIL: [email protected]

אישור נוטריוני מהו?

?צריכים עזרה

צרו איתנו קשר במספר

051-55-33-400 

 או מלאו את הטופס למטה

ונחזור אליכם עוד היום

ניתן ליצור איתנו קשר גם באיימל:

  מאיזו שפה לתרגם

  לשפה

  שילחו לנו את המסמכים


  אישור נוטריוני מהו?

  הקדמה: קבלת אישור נוטריוני דרושה פעמים רבות במסגרת הליכים ממשלתיים או משפטיים. אישור נוטריוני הינו בעל משמעות משפטית עליונה, ועל כן, לא כל אדם יכול שיוענק לו רישיון נוטריון.

  מי מעניק רישיון לעורך דין נוטריון?

  רישיון לעורך דין נוטריון מוענק על ידי ועדת רישיונות המונה שבעה חברים, והממונה על ידי שר המשפטים. שניים מחברי ועדת הרישיונות המעניקים רישיונות לנוטריונים ימונו על פי עצת לשכת עורכי הדין. יושב הראש של ועדת הרישיונות יהיה משפטן, עובד מדינה, ושני חברים לכל הפחות הם נציגי ציבור, וחבר נוסף שהינו נוטריון.

  ועדת הרישיונות רשאית, כתנאי להענקת רישיון לעורך דין נוטריון, להתנות את הענקת רישיון הנוטריון בנטילת חלק בהשתלמות במתכונת שתיקבע על ידי ועדת הרישיונות. המשתתף בהשתלמות זו, יישא בעלויותיה, כפי שיקבע על ידי ועדת הרישיונות.

  יש לזכור, כי חשיבותה של ועדת הרישיונות להענקת רישיונות לנוטריונים הינה גבוהה ביותר, לנוכח סמכותם של נוטריונים להעניק אישור נוטריוני, בעל תוקף משפטי עליון. לפיכך, יש לנהוג במשנה זהירות כאשר ועדת הרישיונות מעניקה רישיון נוטריון.

  מהו אישור נוטריוני?

  אישור נוטריוני נדרש במסגרת הליכים אשר נדרש בהם הגשת מסמכים או תעודות שונים. תפקידם של נוטריונים הוא לבצע אישור נוטריוני של המסמכים או של העתקם, או של תרגומם, או ביצוע תרגומם משפה בה הם כתובים לשפה בה משתמשים בבית המשפט או ברשות לה מגישים את התרגום.

  במקרים רבים, רק נוטריונים רשאים להעניק אישור על נכונותו של מסמך או של העתקו או של תרגומו, או להעיד על נכונות תרגומו של מסמך על ידי אחר. אלמלא מתן אישור נוטריוני, עשוי להיות המסמך חסר ערך מבחינה משפטית. חותמת נוטריון באישור נוטריוני היא חותמת לאמינותו של המסמך או תרגומו.

  לאישור נוטריוני מתלווה חתימה וחותמת כקבוע בתקנות הנוטריונים. על אופן חתימתו וצורת חותמתו, על הנוטריון להודיע, עם קבלת רישיון הנוטריון, למי ששר המשפטים הסמיכו. אופן חתימתו וצורת חותמתו אלו, ישמשו את הנוטריונים בעתיד בתפקידם כנוטריון.

  אופן הענקת אישור נוטריוני על ידי נוטריונים

  אישור העתק – אישור על ידי נוטריונים כי העתקו של מסמך הינו נאמן למקור, לא יעשה אלא לאחר שהמסמך המקורי הוצג בפני הנוטריון, ולאחר שהנוטריון בצד ומצא כי המסמך המקורי והעתקו שווים (סעיף 12 לחוק הנוטריונים).

  אישור רשימת מצאי – נוטריון רשאי לאמת את נכונותה של רשימת מצאי. על רשימת המצאי, להיעשות במקרה זה, על ידי הנוטריון או על ידי אחר אך בפני הנוטריון. על הנוטריון להיות בקיא בנושא רשימת המצאי.

  אישור ייפוי כוח – נוטריון יאשר כי פלוני זכאי לחתום בשם אלמוני אך ורק לאחר שהובאו בפניו הוכחות להענקת ייפוי הכוח. אם מדובר בייפוי כוח על ידי תאגיד, יובאו בפני הנוטריון ראיות על ידי פנקס החברה או על ידי מסמך אחר המעיד על ייפוי הכוח.

  אישור תרגום – נוטריון יאשר כי תרגום נאמן לשפת המקור, וזאת אך ורק במידה והינו שולט שליטה מלאה בשפה בה כתוב המסמך ובשפת התרגום. נוטריון אף רשאי לתרגם מסמך בכוחות עצמו.

  אישור כי פלוני חי – נוטריון רשאי לאשר כי אדם פלוני נמצא בין החיים, רק לאחר שאותו אדם התייצב והזדהה בפניו.

  משמעותו של אישור נוטריוני

  משמעותו של אישור נוטריוני, הינו הענקת תוקף משפטי מספיק למסמך בו משתמשים בהליך משפטי או מנהלי, ובלא צורך בהבאת ראיה נוספת על המסמך שקיבל אישור נוטריוני.

  במקרה של ייפוי כוח, בין אם ייפוי כוח כללי ובין אם ייפוי כוח לביצוע עסקאות במקרקעין הטעונות רישום בטאבו, יפויי כוח אלה יהיו בני תוקף אך ורק אם נערכו או אומתו על ידי נוטריון, וזאת משום ההשלכות הנובעות מהענקת יפויי כוח מסוגים אלה.

  לסיכום, רישיון לעורך דין נוטריון מוענק על ידי ועדת רישיונות המונה שבעה חברים. בכוחה של הוועדה הנ”ל לדרוש כי עורכי דין המבקשים להתקבל כנוטריון יעבורו השתלמות.

  אישור נוטריוני נדרש לעיתים קרובות, במסגרת הליכים משפטיים ומנהליים. נוטריונים רשאים, על פי חוק הנוטריונים, להעניק אישורים שונים, כדוגמת אישור תרגום, אישור ייפוי כוח, אישור העתק ועוד.

  קבלתו של אישור נוטריוני על מסמך תהפוך אותו לבעל תוקף משפטי.

  עזרה בתרגום מסמכים

  השאירו את הפרטים ונחזור אליכם כבר היום
  צרו איתי קשר היום
  טלפון ליצרית קשר
  0515533400
  Accessibility
  צלצלו עכשיו 0515533400