נוטריון מודיעין

שירותי נוטריון בשפות: עברית, אנגלית, רומנית, רוסית, אוקראינית,צרפתית, ספרדית ועוד

כל שירותי נוטריון: אישור תרגומים, ייפוי כוח, אימות חתימה, תצהירים, הסכם ממון, צוואות ועוד

שירותים נוטריוניים במודיעין ניתנים על ידי נוטריון מודיעין. נוטריון – עורך דין בעל ניסיון של עשר שנים לפחות שהתמנה על ידי משרד המשפטים והמדינה לתת שירותים הנוגעים למסמכים משפטיים ובמידה מוגבלת לשמש למעשה זרוע של הרשות השופטת, כולל קבלת סמכויות מסוימות אשר לרוב ניתנות לשופטים בלבד. שירותים נוטריוניים הם שירותים הנוגעים בעיקר למסמכים ולתעודות והתעריף על השירותים הנפוצים מוגדר בתעריפון הנוטריוניים שמהווה תעריף מחייב עבור כל הנוטריונים בארץ ונוטריון מודיעין בפרט.

נוטריון מודיעין – אישורי העתק נאמן למקור ותרגום נוטריוני למסמכים ולתעודות

כחלק משירותי נוטריון מודיעין, הנוטריון רשאי להנפיק אישורי העתק צילומי נאמן למקור ואישור נכונות התרגום. אישורים אלו נדרשים בארץ ובחו”ל לצורך ביצוע פעולות מול רשויות מוסדיות שונות. בארץ, תרגום נוטריוני נדרש במיוחד כאשר באים להתמודד עם דרישות משרד הפנים ומעוניינים להסתמך בבקשה אשר מגישים להם על תעודות שהונפקו במדינות שאינן ישראל.

לדוגמה, אם בני זוג גרים בארץ כאשר אחד מבני הזוג הוא ישראלי ואילו השני אינו ישראלי. על מנת שיוכלו להמשיך ולגור בארץ, על בן הזוג שאינו ישראלי להסדיר את מעמדו בארץ ולמעשה להשיג מעמד של תושב קבע. התהליך ארוך ונמשך מספר שנים בהם בני הזוג יתבקשו להציג מסמכים רבים למשרד הפנים המעידים על טיב הקשר בינם ולהוכיח כי הקשר אמיתי ורצונם לחיות יחד בישראל כנה.

מצב אחר הוא מצב הפוך בו ישראלי מבקש להינשא בנישואים אזרחיים בחו”ל ולצורך כך עליו להשיג תרגום נוטריוני, מאושר בחותמת אפוסטיל, של תמצית רישום של משרד הפנים אשר מעידה על כך שהוא רווק ופנוי על כן להינשא. אחרי החזרה יהיה על בני הזוג הישראלים לתרגם את תעודת הנישואים האזרחיים שהונפקה בחו”ל בתרגום נוטריוני לעברית על מנת שפקידי משרד הפנים יקבלו ויעבדו אותה וירשמו את בני הזוג כנשואים במרשם האוכלוסין של מדינת ישראל.

העתק נאמן למקור הוא אישור שנדרש כאשר רוצים להשתמש בצילום של תעודה במקום התעודה המקורית בהצגה לרשויות בארץ, בעיקר.

נוטריון מודיעין – אישור צוואה

נוטריון מודיעין רשאי לאשר צוואה שנחתמה בפניו בדומה לשופט בית המשפט או לרשם הצוואות. בניגוד לחתימה על צוואה בפני עורך דין רגיל, כאן אין צורך לספק עדים שעל חתימתם ניתן לערער לאחר מכן בבית המשפט. זמינות נוטריון מודיעין היא גבוהה ואין צורך לקבוע תור חודשים ארוכים מראש כפי שקורה במצבים בהם רוצים לאשר צוואה בבית המשפט. הצוואה, לאחר החתימה, נשלחת לרשם הצוואות ונשמרת שם בטוחה ממשלח יד של כל עותר אפשרי.

נוטריון מודיעין – הסכם ממון לפני נישואים

סוג נוסף של מסמך בו לנוטריון מודיעין יש סמכויות הדומות לאלו של שופט בית המשפט לענייני משפחה היא באימות חתימה על הסכם ממון טרום נישואין. במקרים בהם ההסכם נחתם לפני הנישואים כאשר כבר יש כוונה להינשא – אישור ההסכם אצל נוטריון מודיעין תקף במידה דומה לאישורו בבית המשפט. בכל זמן אחר – בין אם בני הזוג אינם מתכוונים להינשא כלל או שכבר נישאו – יש לאשר את ההסכם בבית המשפט.

נוטריון מודיעין – תצהיר משפטי

נוטריון מודיעין רשאי לקבל ולאמת תצהיר משפטי בכל נושא ועניין. לפעמים תצהיר שכזה, אשר תוקפו מקביל לזה של עדות בעל פה בבית המשפט, יכול לחסוך למגיש התצהיר זמן רב וזימון בזמנים שאינם נוחים לבית המשפט.

נוטריון מודיעין – אימות חתימה וייפוי כח

שירות נוסף אשר ניתן על ידי נוטריון מודיעין הוא שרות אימות חתימה על מסמכים, בין היתר גם על ייפוי כח. ישנם ייפוי כח הדורשים אימות ואישור נוטריוני, לדוגמה, ייפוי כח הניתנם בעת קבלת משכנתא לרכישת דירה.

מחירון שרותי נוטריון 2020

כל מחירי הנוטריון להלן  כוללים מע”מ

1. אימות חתימה על ידי נוטריון

(א) אימות חתימת יחיד כחותם ראשון 195 ש”ח

(ב) כל חתימה של חותם נוסף על אותו מסמך 77 ש”ח

(ג) אישור שהחותם על מסמך בשם הזולת היה מוסמך לכך, לכל חתימה נוסף על השכר לפי פסקאות (א) או (ב) 77 ש”ח

(ד) ניתן באותו מעמד אימות חתימה על מסמך וגם על העתק של אותו מסמך, נוסף על האישור כאמור בפסקה (ג) או בלעדיו, לכל העתק כאמור 77 ש”ח

2. (א) אישור העתק צילומי של מסמך –לעמוד הראשון 77 ש”ח לכל עמוד נוסף 6 ש”ח

(ב) אושרו במעמד אחד יותר מהעתק צילומי אחד, לכל אישור נוסף על האישור הראשון – לעמוד הראשון 25 ש”ח לכל עמוד נוסף 6 ש”ח

3. (א) אישור נכונות של תרגום על ידי נוטריון –

(1) עד מאה המילים הראשונות בתרגום 247 ש”ח

(2) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, עד אלף מילים 195 ש”ח

(3) לכל מאה מילים נוספות או חלק מהן, מעל אלף המילים הראשונות 94 ש”ח

(ב) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תרגום, לכל אישור נוסף על האישור הראשון 77 ש”ח

4. אישור צוואה הנערכת לפי סעיף 22 לחוק הירושה, התשכ”ה-1965 על ידי נוטריון –

(א) לחותם ראשון 284 ש”ח

(ב) לכל חותם נוסף 145 ש”ח

(ג) ניתן באותו מעמד יותר מאישור אחד לאותה צוואה, לכל אישור 87 ש”ח

(ד) היה אישור הצוואה כרוך בתרגומה בידי הנוטריון, תיווסף מחצית מן השכר הקבוע

בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבצוואה

5. אישור שפלוני נמצא בחיים 195 ש”ח

תצהיר בפני נוטריון

6. קבלה ואישור של תצהיר שניתן בשבועה או בדרך אחרת –

(א) למצהיר הראשון 198 ש”ח

(ב) לכל מצהיר נוסף 73 ש”ח

(ג) ניתן במעמד אחד יותר מאישור אחד לאותו תצהיר, לכל אישור נוסף 77 ש”ח

(ד) היה אישור התצהיר כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע הנוטריון, תיווסף בפרט 3(א), בהתאם למספר המילים שבתצהיר

7. העדה של מסמך סחיר, לרבות תרגום במידת הצורך –

(א) אם הסכום שעליו נדרש לערוך את ההעדה אינו עולה על 76,800 שקלים חדשים 1,067

(ב) עלה הסכום האמור על 76,800 שקלים חדשים 2,283

הכל נוסף על הוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום ההעדה וחזרה.

7א. רישום הערה בדבר ביטול ייפוי כוח או מסמך אחר לפי תקנה 5 לתקנות הנוטריונים, התשל”ז-1977 (להלן – תקנות הנוטריונים) –

(א) קבלת הודעת הביטול ורישומה כהערה בעותק של ייפוי הכוח או המסמך השמור בידי הנוטריון לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 179

(ב) הוצאת העתק מאושר של ייפוי הכוח או מסמך אחר הנושא את ההערה בדבר הביטול לפי תקנה 5(ג) לתקנות הנוטריונים 64

(ג) לכל העתק נוסף 64

8. כל פעולה אחרת שנוטריון הסכום שנקבע לפעולה מוסמך לעשות לפי כל דין, בתעריף המינימלי המומלץ

ושלא נקבע לה שכר בתקנות של לשכת עורכי הדין,

אלה ובאין קביעה כאמור –הסכום שנקבע בו לפעולה הדומה לה ביותר, ובאין קביעה – 314 ש”ח

9. (א) עשיית פעולות שנוטריון מוסמך לעשותן לפי כל דין, שלא במשרדו של הנוטריון ועל פי בקשתו המפורשת של מקבל השירות לתתו במקום אחר – למעט פעולה שלפי טיבה אין לבצעה במשרדו – נוסף על השכר הנקוב בפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין, ונוסף על הוצאות הנסיעה ממשרד הנוטריון למקום מתן השירות וחזרה – יהא מספר הפעולות באותו מעמד אשר יהא:

(1) לשעה הראשונה או חלק ממנה מיציאת הנוטריון ממשרדו ועד שובו 635 ש”ח

(2) לכל מחצית שעה נוספת או חלק ממנה 195 ש”ח

(ב) נתבקש נוטריון לעשות פעולות באותו מקום, בעת ובעונה אחת, בידי מספר בני אדם, יהא חלקו של כל מבקש שירות באותו מעמד בהוצאות הנסיעה כאמור בפסקה (א) כחלקו בסך כל מבקשי שירות באותו מעמד.

(ג) יצא הנוטריון את משרדו לפי הזמנת מקבל השירות, לשם עשיית פעולה, והפעולה שאותה נתבקש לבצע לא בוצעה מסיבות שאינן תלויות בו, יהא הנוטריון זכאי לשכר כמפורט בפסקה (א)(1) ו-(2) וכן להוצאות הנסיעה ממשרדו של הנוטריון למקום שהיה מיועד למתן השירות וחזרה.

10. ניתן השירות בין השעות 19.00 עד 8.00 למחרת או בימי מנוחה, למעט פעולה שבגדר פרט 9 – ייווסף לשכר שיעור של 50% מן השכר הקבוע בכל אחד מהפרטים 1 עד 8 ו-11, לפי העניין.

11. (א) אימות הסכם ממון הנעשה לפי סעיף 2(ג1) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל”ג-1973

434 ש”ח

(ב) ניתן באותו מעמד אימות לעותקים נוספים של אותו הסכם ממון, לכל אימות נוסף 75 ש”ח

(ג) היה אימות הסכם הממון כרוך בתרגומו בידי מחצית מן השכר הקבוע בפרט

הנוטריון, תיווסף 3(א), בהתאם למספר המילים שבהסכם הממון.

משרדנו נותן שירותי נוטריון בשפות: תרגום נוטריוני באנגלית, תרגום נוטריוני ברוסית, תרגום נוטריוני ספרדית, תרגום נוטריוני רומנית, תרגום נוטריוני אוקראינית, תרגום נוטריוני צרפתית

?צריכים עזרה

צרו איתנו קשר במספר

051-55-33-400 

 או מלאו את הטופס למטה

ונחזור אליכם עוד היום

ניתן ליצור איתנו קשר גם באיימל:

  מאיזו שפה לתרגם

  לשפה

  שילחו לנו את המסמכים


  Leave a comment

  עזרה בתרגום מסמכים

  השאירו את הפרטים ונחזור אליכם כבר היום
  צרו איתי קשר היום
  טלפון ליצרית קשר
  0515533400
  Accessibility
  צלצלו עכשיו 0515533400